Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Yapı/İnşaat malzemeleri, Isıtma-Soğutma, Seramik, Hammadde, Dış ticaret, Satış ve Gıda iş kollarında ‘’Yıllarca Beraber’’ ilkesini benimsemiş olan ELGİNKAN Topluluğu olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ediyoruz.

Kuruluşundan bu yana kişi haklarına ve bu kapsamda kişisel verilerin korunmasına özel önem veren ELGİNKAN Topluluğu, bu hakkın hukuki dayanaklarını ortaya koyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili alt mevzuat hükümlerine azami riayeti esas alan bir çalışma yaklaşımı benimsemiştir. İşbu aydınlatma metni de, bu kapsamda KVKK md. 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği (Tebliğ)  uyarınca tanzim edilmiştir.

İş müracaatı sebebiyle verdiğiniz kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiri vb. tüm bilgiler, Kanun’un 6. maddesi ile “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait tüm veriler” şeklinde tanımlanan “kişisel veri” kapsamında kalmaktadır. İş müracaatı sebebiyle kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, devralınması vb. yapılan tüm işlemler, Kanun’un 3. Maddesi uyarınca “kişisel verilerin işlenmesi” olarak nitelenmektedir.

Veri Sorumlusu:

Yaptığınız/yapacağınız iş müracaatı bakımından “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanan veri sorumlusu, Elginkan Holding A.Ş.’dir. Elginkan Holding A.Ş. bu sıfatla, açık rızanız kapsamında kendi bünyesinde ve topluluk şirketlerinde durumunuza uygun başka pozisyon olup olmadığını tespit ederek en doğru istihdamı sağlayabilmek bakımından kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Yapmakta/yapmış olduğunuz iş müracaatının ve bu kapsamda kişisel verileriniz işlemenin nihai amacı, şirketimizde ve topluluğumuzda size en uygun boş statünün belirlenip en doğru istihdam tercihini yapmaktır. Şirketlerde farklı nitelikler gerektiren boş pozisyonlar, sürekli değişmekte olduğundan, zorunlu olarak bu veri işleme faaliyeti de süreklilik gerektirmektedir. Bu gerekçeyle açık rızanız kapsamında istihdamı amaçlayan başvurunuz topluluğumuzda müstakbel olası kariyer olanaklarının size sunulabilmesi bakımından Kanun’a uygun şekilde muhafaza edilip, istihdam ihtiyacı ortaya çıktıkça işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği:

İş müracaatı sırasında temin edilen kişisel verileriniz, açık rızanız kapsamında topluluğumuzda doldurulması gereken boş pozisyona en uygun adayın seçimini sağlamak amacıyla Elginkan Topluluğu mevcut ve müstakbel şirketlerine, iştiraklerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, ölçülülük ve gereklilik ilkeleri esas alınarak hukuken yetkili olmaları koşuluyla adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilir.

İş başvurusu gerekçesiyle temin edilen kişisel verileriniz açıklandığı şekilde aktarım işlemine tabi tutulurken,  Kanun’un 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak tarafınızca verildiği şekliyle doğru ve olabildiğince güncel bir şekilde, “doğru istihdamın/istihdamınızın sağlanması” amacıyla sınırlı ve ölçülü davranılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

İş başvurularını topluluğumuz bünyesinde istihdamla neticelendirebilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplarken uyguladığımız yaygın yöntemlerden biri, tarafınızca alenileştirilmiş kimi verilerinize, insan kaynakları sitelerinden ulaşılmasına müteakip, açık rızanız alınmak suretiyle verilerinizin işlenmesi şeklindeki usuldür.

İstihdam amacıyla kurumumuza başvurarak kişisel verilerinizi paylaşmanız, kişisel verilerinize ulaşabilmemizin için kullanılabilen ikinci yöntemdir. Bu usulde bizim istediğimiz kişisel verilerin tamamını veya bir kısmını vermek yoluyla, paylaşmak istemediğiniz kişisel verilerinizi saklı tutabilirsiniz. Bu halde istihdamı gerçekleştirebilmek bakımından vermediğiniz kişisel veriler, diğer müracaat sahiplerininkilerle kıyaslanamayacağından bilgi sahibi olmanızda fayda vardır.

İş başvurusunun yüz yüze görüşme aşamasına ulaşması halinde, görüşmenin gerçekleştiği alanda çalışanların ve üçüncü kişilerin güvenliği için tesis edilmiş olan ziyaretçi kayıt sistemi ve elektronik güvenlik kayıt sistemleri yoluyla da kimi kişisel verileriniz edinilmektedir. Ancak bu kişisel verileriniz, iş müracaatı verileri arasında kategorize edilmemekte olup, genel olarak güvenlikle ilgili yönüyle çok kısa bir süre muhafaza edilip, adli ve idari bakımından gerekli olmadıkça, kimseyle paylaşılmaksızın imha edilmektedir.

Son açıklanan durum istisna olmak üzere, iş müracaatınız sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi “iş sözleşmesinin kurulması” şeklinde ifade edilmekte olup, Kanun’un 5/2-c hükmüne dayanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca: kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.